FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Geológus terepgyakorlat Erdély déli részén

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 


2011. április 28. – május 3. között, a Dél-Erdélyben (Kisdisznód központtal) ismét megszervezésre került a föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetem. Tavalyhoz képest a program most rekordszámú (80 fő) résztvevőt vonzott. Az Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem elsődleges megvalósítása a környezettudományi és földtani nevelés és szakemberképzés területén adódik. A kolozsvári BBTE és Sapientia-EMTE, a budapesti ELTE, illetve a Miskolci Egyetem geológia és környezetszakos hallgatóinak (68 diák résztvevő) képzése számos gyakorlati ismeretet és csak a terepen elsajátítható tudást megszerzését igénylik. A program ennek magvalósítására szakmailag színvonalas vezetést és a közös kutatások előfeltételét adó szakmai kapcsolatszerzést és együttműködést biztosított. A terepi munka minden részletében a modern, környezeti szempontú kutatás érvényesült. A terepi munkánk hatékonyáságát számos terepi műszer (GPS, vízminőség elemző multiméter, nehézásványmosó berendezés, ásványtani és kőzettani mikroszkóp, GIS programok) segítette. A diákok megtanulhatnak csoportban, projekt módszerrel dolgozni, közben gyakorlati példákon megértik, hogy a társadalom számára nélkülözhetetlen gazdasági–ipari tevékenység és a környezeti fenntarthatósághoz szükséges környezeti szemlélet nem antagonisztikusai egymásnak, de csak környezeti szemléletű gazdaságfejlesztéssel lehet felemelkedést remélni a régióban. A program támogatói a Nemzeti Civil Alapprogram, a Sapientia Hungariae Alapítvány, az Erdélyi Gondolat Egyesület, Koch Antal Földtani Társaság voltak.

Geológus_terepgyakorlat_beszamoló (részletesen):

Tevékenységi beszámoló

(a Nemzeti Civil Alaprogramnál nyert NCA-NK-10-C-0165 számú pályázat kapcsán)

Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem

(2011. április 28. – május 3., Kisdisznód, Dél-Erdély)

 

  1. 1. A pályázat keretei:

A Sapientia Hungariae Alapítvány az NCA-NK-10-C-0165 számú pályázat kapcsán résztámogatást (1,421,475 Ft értékben) nyert a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumánál a 2011. április 28. – május 3. között, a Dél-Erdélyben (Kisdisznód központtal) megszervezett föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetem megvalósítására. A támogatott programhoz összesen 80 egyetemi hallgató és szakember csatlakozott (teljes névsort mellékletként csatoltuk).

A szakmai együttműködésben részt vevő civil szervezetek a Sapientia Hungariae Alapítványon kívül, a miskolci székhelyű Koch Sándor Alapítvány, a kolozsvári székhelyű Sapientia Alapítvány és a szintén kolozsvári székhelyű Koch Antal Földtani Társaság voltak.

Megjegyzés: az utólag bekapcsolódott Koch Antal Földtani Társaságot a pályázat beadása után alapították Kolozsváron, többnyire a jelen programban is részt vevő erdélyi szakemberek. A Társaság célja az erdélyi magyar nyelvű középiskolai és egyetemi szintű földtudományi oktatás támogatása és szakmai hátterének a biztosítása, valamint a földtan, bányászat és környezettudomány szakterületen történő tudományos tevékenységek és kutatások elősegítése és támogatása. További részletek: http://www.foldtan.ro/files/KAFT_Alapitookirat_vegleges.pdf.

Az idei tavaszi-terepi egyetem rekordszámú (80 fő) résztvevőt vonzott, amely jelentős költségnövekedéssel járt és több forrást is be kellett vonjunk a megvalósításába. A jelen beszámoló tárgyát képező szakmai program költségterhei a következők szerint oszlottak el (a részletes költségvetés mellékletként szerepel):

  1. i.      A Sapientia Hungariae Alapítványnak a Nemzeti Civil Alaprogramnál nyert NCA-NK-10-C-0165 számú pályázatának keretei (1,421,475 Ft): 48 résztvevő szállás, étkezési és szállítási költségei; a program adminisztrációs költségei; program kellékei.
  2. ii.      A Koch Antal Földtani Társaságnak az Erdélyi Gondolat Egyesületnél nyert E-I-2011-096 számú pályázatának keretei (4,000 RON ~ 260,000 Ft): 16 résztvevő szállás és szállítási költségei.
  3. iii.      A Koch Antal Földtani Társaság és a Sapientia Hungariae Alapítvány önrésze (kb. 11,000 RON ~ 715,000 Ft): 16 résztvevő  szállás, étkezési és szállítási költségei; a terepi előkészítések és előbejárások költségei; egy kísérő autó üzemanyag költségei; a rendezvény kiadványank költségei; más szervezési kiadások.

A fenti összesítésből jól látszik, hogy a Nemzeti Civil Alaprogram NCA-NK-10-C-0165 számú támogatása a programunk gerincét képezte, a jelen pályázati támogatás nélkül az alább elszámolt program megvalósítása teljes mértékben ellehetetlenült volna.

 

  1. 2. Elvégzett tevékenység, szakmai szempontok:

A Dél-Erdélyben megszervezett föld- és környezettudományi tavaszi-egyetem szakmai programjának összeállítása során az a szakmai szempont érvényesült, miszerint napjaink környezetét meghatározó kémiai, fizikai és biológiai folyamatok a különböző földtani folyamatok eredményeként létrejött ásvány és kőzet asszociációk hatására és szabályozásával játszodnak le. Ezeknek a földtani folyamatoknak a kapcsolat rendszere és építőelemei a vizsgált területen rendkívül változatosak, így arra törekedtünk, hogy  a programban minden földtani környezet és fontosabb folyamat megjelenhessen.  Emellett, a terepgyakorlat kiemelt szempontja volt a földtani objektumokhoz kapcsolódó gazdasági és antropogén elemek (bányaművelés, szénhidrogénkutatás, geoturizmus, ásványvízkutatás, földtani veszélyforrások) tanulmányozása.

A terepi program a fontosabb szakmai megvalósításait az alábbiakban összegezzük. Ezek a tematikák egy-egy terepi nap (a részletes program a mellékletként is csatolt Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag 3. oldalán található, http://www.foldtan.ro/?q=delerdely2011) részét képezték, több esetben a különböző földtani folyamatok egymáshoz való kapcsolatának részletes megfigyelésére is kitértünk (pl. neogén magmatizmus és az érctelepek kapcsolata, szerkezetföldtan és ásványvízforrások, intrúziók kontaktusa üledékes és metamorf kőzetekkel, a bányászati meddőhányókban lejátszodó ásványkémiai folyamatok és a savas bányavizek kapcsolata, stb).

Munkánk minden részletében a modern, környezeti szempontú kutatás érvényesült. A terepi munkánk hatékonyáságát számos terepi műszer (GPS, vízminöség elemző multiméter, nehézásványmosó berendezés, ásványtani és kőzettani mikroszkóp, GIS programok) segítette. A terepi ismeretek alapos háttérdokumentációjaként az idén első alkalommal a résztvevő szakemberek egy Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag című kiadványt is összeállítottak (ISSN 1843-3368, elektronikus változat: http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf).

A különböző tematikák összegzéseként a diákcsoportok egy-egy szakmai bemutatót is készítenek, melyek bemutatására a pályázati beszámoló után (2011. május 20.-án) kerül sor a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsváron) a Ásványtani Tanszék előadótermében.

A terepi munka hatékony elvégzésének céljából a terepi gyakorlat jelentős része két nagycsoportban, a következő tematikák szerint zajlott (a részletes program a mellékletként is csatolt Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag 3. oldalán található, http://www.foldtan.ro/?q=delerdely2011):

I. téma: Az Erdélyi-szigethegység déli részének bazaltos aljzata és mezozoikumi üledékes képződményei (Gáldi-szoros, Ompoly-völgye és Szászsebes-környéke)

II. téma: Dél-Erdély (metamorf) aljzata és nagyszerkezeti egységei (ásványtani, kőzettani, ércteleptani és szerkezetföldtani bélyegek)

III. téma: A Nagyszebeni-medence harmadidőszaki (üledékes) képződményei (ásványtani, kőzettani, paleontológiai, rétagtani, geoturisztikai, geomorfológiai megfigyelések)

IV. téma: Resinár és Kisdisznód környékének földtana (részletes megfigyelések, szerkezetföldtani és kőzettani térképezés)

V. téma: Részlettanulmányra alkalmas doborkai szarmata szelvény és az oláhpiáni nehézásványok (üledékföldtani térképezés, nehézásványmosás)

VI. téma: Az Erdélyi Érchegység déli részének neogén magmatizmusa és kapcsolódó hidrotermás ércesedések (ásványtani, kőzettani, ércteleptani és környezetgeokémiai bélyegek)

  1. 3. A program társadalmi hasznosulása:

Az Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem elsődleges megvalósítása a környezettudományi és földtani nevelés és szakemberképzés területén adódik. A kolozsvári BBTE és Sapientia-EMTE, a budapesti ELTE, illetve a Miskolci Egyetem geológia és környezetszakos hallgatóinak (68 diák résztvevő) képzése számos gyakorlati ismeretet és csak a terepen elsajátítható tudást megszerzését igénylik. A program ennek magvalósítására szakmailag színvonalas vezetést és a közös kutatások előfeltételét adó szakmai kapcsolatszerzést és együttműködést biztosított.

A Kárpát-medencében elfoglalt földrajzi és földtani környezetünkből adódóan stratégiai fontosságú szerep hárul a környezetvédelem és a nyersanyagellátás (érc és energia) területén való szakmai együttműködésre. Ezt az Európai Unió irányelvei is követik. A dél-erdélyi régió kiemelten fontos terület, hisz a Maros és az Olt vízgyűjtő területén keresztül négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária) területét is érintik az itt megvalósuló környezetszennyező műveletek. A programot szervező nemzetközi szakember csoport együttműködése (12 személy), a helyi bányászati és környezet-rehabilitációs munkákkal foglalkozó vállalatok részvétele, illetve az iparban dolgozó szakemberek bekapcsolódása nagyon fontos megvalósulást jelent.

A program szervezése során a szervezők hangsúlyozott figyelmet fordítottak arra, hogy az érintett régió intézményei és képviselői értesüljenek a program szellemiségéről és céljáról, illetve a már működő helyi környezettudatos kezdeményezések is kölcsönösen bekapcsolódhassanak a programba.

A program során létrejött adatbázis (http://www.foltan.ro/?q=delerdely2011) és a számos-alapos szakmai információt tartalmazó kiadványunk (http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf)  a jövőben megvalósuló szakmai kutatások és jelentések kiinduló pontját képezheti.

  1. 4. A program folytatásának indoklása:

A 2011-es Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem eredményeinek és népszerűségének tudatában a program folytatásának felelőségét érezzük. A Sapientia Hungariae Alapítvány, a Koch Antal Földtani Társaság, a további társszervezők és a programot irányító szakmai csoport a 2012. évi folytatásra vonatkozó részletes tervekkel rendelkezik. Ez szerint, várhatóan,  a 6+2 napos föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetemre 2012. májusában fog sor kerülni a bánsági és az al-dunai régiókban (Orsova központtal).

Reményeink szerint a program további folytatása sokat segít abban, hogy a földtudományok és környezettudományok területén tevékenykedő diákjaink készek és felkészültek legyenek arra, hogy a társadalomnak biztonságosabb, egészségesebb és gazdagabb környezetet biztosítsanak. Ahhoz, hogy a szakmai képzés minél nagyobb hatékonysággal megvalosúlhasson, a jövőtől a szakmai vezetők egy 50 fős maximális számban kivánják korlátozniuk a pályázással elnyerhető részvételi lehetőséget. Ezzel az egyetemi alapképzésen túlmutató és a szakmai-civil szervezeti érdekeket érvényesítő elitképzés is jobban meg fog tudni  valósulni.

A program folytatásának kiemelt szempontjai:

ü           Sor kerülhet Bánát és az Al-Duna (Kazán-szoros környéke) fontosabb földtani objektumainak, nyersanyag tartalékainak, valamint földtani és bányászati veszélyforrásainak feltérképezésére. Ezek az eredmények a már elindított elektronikus tárhely szakmai adatbázisát fogják bővíteni, egyúttal további kutatások alapdokumentációját is képezik. Az Al-Duna földtani természetvédelmi területeinek feltérképezésére kiemelten szükség van, hisz a teljes Kárpát-medencei ipari és bányászati működési hatása a Duna-vízgyűjtőjén keresztül itt fokuszáltan érvényesül.

ü           Meggyőződésünk, hogy az Alapítványunk által támogatni kívánt tavaszi egyetem az anyaországi hallgatók számára Erdély (tágabb értelemben) kulturális, földtani és földrajzi környezetének jobb megismerését fogja eredményezni.

ü           A diákok megtanulhatnak csoportban, projekt módszerrel dolgozni, közben gyakorlati példákon megértik, hogy a társadalom számára nélkülözhetetlen gazdasági–ipari tevékenység és a környezeti fenntarthatósághoz szükséges környezeti szemlélet nem antagonisztikusai egymásnak, de csak környezeti szemléletű gazdaságfejlesztéssel lehet felemelkedést remélni a régióban.

ü           Nagy jelentősége van annak is, hogy az így megvalósuló közös munka a különböző intézmények keretén belül tanuló hallgatók és oktatók számára egyaránt kiváló szakmai kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít.

ü           Ezzel a rendezvénnyel kis szeletében szimbolikusan megvalósulni látjuk az egységes Kárpát-medencei magyar környezet-földtudományi universitas-rendszert!

5. Mellékletek (a program kézzel fogható termékei, illetve a szakmai megvalósulás minőségét és mennyiségét alátámasztó dokumentumok):

I. melléklet: Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag (a rendezvény kiadványa, ISSN 1843-3368, 118 oldal, szerkesztette Márton István, http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf).

II. melléklet: A program által támogatott résztvevők listája.

III. melléklet: CD melléklet a program során készült képi felvételekkel (a képek elérhetőek a http://www.foldtan.ro/2011terep/ tárhely alatt is).

IV. melléklet: Kincsünk a környezetünk, Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem, 2011 program külön webtárhellyel rendelkezik a KAFT honlapján: http://www.foltan.ro/?q=delerdely2011 . A tárhely nem csak a program részletes leírását tartalmazza, hanem egy szakmai adatbázisnak is tekinthető, valamint könyvészeti térkép és szakkcikk gyűjteményt tartalmaz, amely további kutatások alapdokumentációját képezheti. A továbbaikban itt lesznek elérhetőek a különböző tematikákhoz kacsolódó, egyetemi diákok által összeállított szakmai beszámolók is. A föld- és környezettudományi tavaszi-egyetem népszerűsége és megvalósításai egyre inkább túllépnek a geológus szakmai közösség keretein. Ezt bizonyítja, hogy a legnagyobb látogatottsággal rendelkező erdélyi elektronikus napilap is részletes leírást és felhívást közölt a programról: http://idogep.transindex.ro/descript.php?eid=1949.

 

 

 

Dr. MÁRTON István

a program szakmai vezetője

 

Budapest-Kolozsvár, 2011-05-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai információk és kapcsolat:

Dr. Márton István

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel: 0040-740-314-927

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Gyermekvédelmi Napok 2011

3 napos bemutatkozási lehetőség projektek és szervezetek számára.

Gyermekvédelmi Napok 2011
Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben

Országos Gyermekvédelmi Konferencia

- Gyermekvédelmi Börze; Segítők segítése szekció -

Helyszín: Pesterzsébeti Csili Művelődési Központ

2011. május 12-13-14-én kerül megrendezésre a Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben országos gyermekvédelmi konferencia, ahol közel 500 szakember vesz részt a három napos rendezvényen. A konferencia ideje alatt szeretnénk a résztvevő szakemberekkel mintaértékű programokat, projekteket és az azokat vezető, szervezeteket és intézményeket megismertetni.

Bővebben...