FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Geológus terepgyakorlat Erdély déli részén

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 


2011. április 28. – május 3. között, a Dél-Erdélyben (Kisdisznód központtal) ismét megszervezésre került a föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetem. Tavalyhoz képest a program most rekordszámú (80 fő) résztvevőt vonzott. Az Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem elsődleges megvalósítása a környezettudományi és földtani nevelés és szakemberképzés területén adódik. A kolozsvári BBTE és Sapientia-EMTE, a budapesti ELTE, illetve a Miskolci Egyetem geológia és környezetszakos hallgatóinak (68 diák résztvevő) képzése számos gyakorlati ismeretet és csak a terepen elsajátítható tudást megszerzését igénylik. A program ennek magvalósítására szakmailag színvonalas vezetést és a közös kutatások előfeltételét adó szakmai kapcsolatszerzést és együttműködést biztosított. A terepi munka minden részletében a modern, környezeti szempontú kutatás érvényesült. A terepi munkánk hatékonyáságát számos terepi műszer (GPS, vízminőség elemző multiméter, nehézásványmosó berendezés, ásványtani és kőzettani mikroszkóp, GIS programok) segítette. A diákok megtanulhatnak csoportban, projekt módszerrel dolgozni, közben gyakorlati példákon megértik, hogy a társadalom számára nélkülözhetetlen gazdasági–ipari tevékenység és a környezeti fenntarthatósághoz szükséges környezeti szemlélet nem antagonisztikusai egymásnak, de csak környezeti szemléletű gazdaságfejlesztéssel lehet felemelkedést remélni a régióban. A program támogatói a Nemzeti Civil Alapprogram, a Sapientia Hungariae Alapítvány, az Erdélyi Gondolat Egyesület, Koch Antal Földtani Társaság voltak.

Geológus_terepgyakorlat_beszamoló (részletesen):

Tevékenységi beszámoló

(a Nemzeti Civil Alaprogramnál nyert NCA-NK-10-C-0165 számú pályázat kapcsán)

Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem

(2011. április 28. – május 3., Kisdisznód, Dél-Erdély)

 

  1. 1. A pályázat keretei:

A Sapientia Hungariae Alapítvány az NCA-NK-10-C-0165 számú pályázat kapcsán résztámogatást (1,421,475 Ft értékben) nyert a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumánál a 2011. április 28. – május 3. között, a Dél-Erdélyben (Kisdisznód központtal) megszervezett föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetem megvalósítására. A támogatott programhoz összesen 80 egyetemi hallgató és szakember csatlakozott (teljes névsort mellékletként csatoltuk).

A szakmai együttműködésben részt vevő civil szervezetek a Sapientia Hungariae Alapítványon kívül, a miskolci székhelyű Koch Sándor Alapítvány, a kolozsvári székhelyű Sapientia Alapítvány és a szintén kolozsvári székhelyű Koch Antal Földtani Társaság voltak.

Megjegyzés: az utólag bekapcsolódott Koch Antal Földtani Társaságot a pályázat beadása után alapították Kolozsváron, többnyire a jelen programban is részt vevő erdélyi szakemberek. A Társaság célja az erdélyi magyar nyelvű középiskolai és egyetemi szintű földtudományi oktatás támogatása és szakmai hátterének a biztosítása, valamint a földtan, bányászat és környezettudomány szakterületen történő tudományos tevékenységek és kutatások elősegítése és támogatása. További részletek: http://www.foldtan.ro/files/KAFT_Alapitookirat_vegleges.pdf.

Az idei tavaszi-terepi egyetem rekordszámú (80 fő) résztvevőt vonzott, amely jelentős költségnövekedéssel járt és több forrást is be kellett vonjunk a megvalósításába. A jelen beszámoló tárgyát képező szakmai program költségterhei a következők szerint oszlottak el (a részletes költségvetés mellékletként szerepel):

  1. i.      A Sapientia Hungariae Alapítványnak a Nemzeti Civil Alaprogramnál nyert NCA-NK-10-C-0165 számú pályázatának keretei (1,421,475 Ft): 48 résztvevő szállás, étkezési és szállítási költségei; a program adminisztrációs költségei; program kellékei.
  2. ii.      A Koch Antal Földtani Társaságnak az Erdélyi Gondolat Egyesületnél nyert E-I-2011-096 számú pályázatának keretei (4,000 RON ~ 260,000 Ft): 16 résztvevő szállás és szállítási költségei.
  3. iii.      A Koch Antal Földtani Társaság és a Sapientia Hungariae Alapítvány önrésze (kb. 11,000 RON ~ 715,000 Ft): 16 résztvevő  szállás, étkezési és szállítási költségei; a terepi előkészítések és előbejárások költségei; egy kísérő autó üzemanyag költségei; a rendezvény kiadványank költségei; más szervezési kiadások.

A fenti összesítésből jól látszik, hogy a Nemzeti Civil Alaprogram NCA-NK-10-C-0165 számú támogatása a programunk gerincét képezte, a jelen pályázati támogatás nélkül az alább elszámolt program megvalósítása teljes mértékben ellehetetlenült volna.

 

  1. 2. Elvégzett tevékenység, szakmai szempontok:

A Dél-Erdélyben megszervezett föld- és környezettudományi tavaszi-egyetem szakmai programjának összeállítása során az a szakmai szempont érvényesült, miszerint napjaink környezetét meghatározó kémiai, fizikai és biológiai folyamatok a különböző földtani folyamatok eredményeként létrejött ásvány és kőzet asszociációk hatására és szabályozásával játszodnak le. Ezeknek a földtani folyamatoknak a kapcsolat rendszere és építőelemei a vizsgált területen rendkívül változatosak, így arra törekedtünk, hogy  a programban minden földtani környezet és fontosabb folyamat megjelenhessen.  Emellett, a terepgyakorlat kiemelt szempontja volt a földtani objektumokhoz kapcsolódó gazdasági és antropogén elemek (bányaművelés, szénhidrogénkutatás, geoturizmus, ásványvízkutatás, földtani veszélyforrások) tanulmányozása.

A terepi program a fontosabb szakmai megvalósításait az alábbiakban összegezzük. Ezek a tematikák egy-egy terepi nap (a részletes program a mellékletként is csatolt Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag 3. oldalán található, http://www.foldtan.ro/?q=delerdely2011) részét képezték, több esetben a különböző földtani folyamatok egymáshoz való kapcsolatának részletes megfigyelésére is kitértünk (pl. neogén magmatizmus és az érctelepek kapcsolata, szerkezetföldtan és ásványvízforrások, intrúziók kontaktusa üledékes és metamorf kőzetekkel, a bányászati meddőhányókban lejátszodó ásványkémiai folyamatok és a savas bányavizek kapcsolata, stb).

Munkánk minden részletében a modern, környezeti szempontú kutatás érvényesült. A terepi munkánk hatékonyáságát számos terepi műszer (GPS, vízminöség elemző multiméter, nehézásványmosó berendezés, ásványtani és kőzettani mikroszkóp, GIS programok) segítette. A terepi ismeretek alapos háttérdokumentációjaként az idén első alkalommal a résztvevő szakemberek egy Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag című kiadványt is összeállítottak (ISSN 1843-3368, elektronikus változat: http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf).

A különböző tematikák összegzéseként a diákcsoportok egy-egy szakmai bemutatót is készítenek, melyek bemutatására a pályázati beszámoló után (2011. május 20.-án) kerül sor a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsváron) a Ásványtani Tanszék előadótermében.

A terepi munka hatékony elvégzésének céljából a terepi gyakorlat jelentős része két nagycsoportban, a következő tematikák szerint zajlott (a részletes program a mellékletként is csatolt Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag 3. oldalán található, http://www.foldtan.ro/?q=delerdely2011):

I. téma: Az Erdélyi-szigethegység déli részének bazaltos aljzata és mezozoikumi üledékes képződményei (Gáldi-szoros, Ompoly-völgye és Szászsebes-környéke)

II. téma: Dél-Erdély (metamorf) aljzata és nagyszerkezeti egységei (ásványtani, kőzettani, ércteleptani és szerkezetföldtani bélyegek)

III. téma: A Nagyszebeni-medence harmadidőszaki (üledékes) képződményei (ásványtani, kőzettani, paleontológiai, rétagtani, geoturisztikai, geomorfológiai megfigyelések)

IV. téma: Resinár és Kisdisznód környékének földtana (részletes megfigyelések, szerkezetföldtani és kőzettani térképezés)

V. téma: Részlettanulmányra alkalmas doborkai szarmata szelvény és az oláhpiáni nehézásványok (üledékföldtani térképezés, nehézásványmosás)

VI. téma: Az Erdélyi Érchegység déli részének neogén magmatizmusa és kapcsolódó hidrotermás ércesedések (ásványtani, kőzettani, ércteleptani és környezetgeokémiai bélyegek)

  1. 3. A program társadalmi hasznosulása:

Az Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem elsődleges megvalósítása a környezettudományi és földtani nevelés és szakemberképzés területén adódik. A kolozsvári BBTE és Sapientia-EMTE, a budapesti ELTE, illetve a Miskolci Egyetem geológia és környezetszakos hallgatóinak (68 diák résztvevő) képzése számos gyakorlati ismeretet és csak a terepen elsajátítható tudást megszerzését igénylik. A program ennek magvalósítására szakmailag színvonalas vezetést és a közös kutatások előfeltételét adó szakmai kapcsolatszerzést és együttműködést biztosított.

A Kárpát-medencében elfoglalt földrajzi és földtani környezetünkből adódóan stratégiai fontosságú szerep hárul a környezetvédelem és a nyersanyagellátás (érc és energia) területén való szakmai együttműködésre. Ezt az Európai Unió irányelvei is követik. A dél-erdélyi régió kiemelten fontos terület, hisz a Maros és az Olt vízgyűjtő területén keresztül négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária) területét is érintik az itt megvalósuló környezetszennyező műveletek. A programot szervező nemzetközi szakember csoport együttműködése (12 személy), a helyi bányászati és környezet-rehabilitációs munkákkal foglalkozó vállalatok részvétele, illetve az iparban dolgozó szakemberek bekapcsolódása nagyon fontos megvalósulást jelent.

A program szervezése során a szervezők hangsúlyozott figyelmet fordítottak arra, hogy az érintett régió intézményei és képviselői értesüljenek a program szellemiségéről és céljáról, illetve a már működő helyi környezettudatos kezdeményezések is kölcsönösen bekapcsolódhassanak a programba.

A program során létrejött adatbázis (http://www.foltan.ro/?q=delerdely2011) és a számos-alapos szakmai információt tartalmazó kiadványunk (http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf)  a jövőben megvalósuló szakmai kutatások és jelentések kiinduló pontját képezheti.

  1. 4. A program folytatásának indoklása:

A 2011-es Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem eredményeinek és népszerűségének tudatában a program folytatásának felelőségét érezzük. A Sapientia Hungariae Alapítvány, a Koch Antal Földtani Társaság, a további társszervezők és a programot irányító szakmai csoport a 2012. évi folytatásra vonatkozó részletes tervekkel rendelkezik. Ez szerint, várhatóan,  a 6+2 napos föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetemre 2012. májusában fog sor kerülni a bánsági és az al-dunai régiókban (Orsova központtal).

Reményeink szerint a program további folytatása sokat segít abban, hogy a földtudományok és környezettudományok területén tevékenykedő diákjaink készek és felkészültek legyenek arra, hogy a társadalomnak biztonságosabb, egészségesebb és gazdagabb környezetet biztosítsanak. Ahhoz, hogy a szakmai képzés minél nagyobb hatékonysággal megvalosúlhasson, a jövőtől a szakmai vezetők egy 50 fős maximális számban kivánják korlátozniuk a pályázással elnyerhető részvételi lehetőséget. Ezzel az egyetemi alapképzésen túlmutató és a szakmai-civil szervezeti érdekeket érvényesítő elitképzés is jobban meg fog tudni  valósulni.

A program folytatásának kiemelt szempontjai:

ü           Sor kerülhet Bánát és az Al-Duna (Kazán-szoros környéke) fontosabb földtani objektumainak, nyersanyag tartalékainak, valamint földtani és bányászati veszélyforrásainak feltérképezésére. Ezek az eredmények a már elindított elektronikus tárhely szakmai adatbázisát fogják bővíteni, egyúttal további kutatások alapdokumentációját is képezik. Az Al-Duna földtani természetvédelmi területeinek feltérképezésére kiemelten szükség van, hisz a teljes Kárpát-medencei ipari és bányászati működési hatása a Duna-vízgyűjtőjén keresztül itt fokuszáltan érvényesül.

ü           Meggyőződésünk, hogy az Alapítványunk által támogatni kívánt tavaszi egyetem az anyaországi hallgatók számára Erdély (tágabb értelemben) kulturális, földtani és földrajzi környezetének jobb megismerését fogja eredményezni.

ü           A diákok megtanulhatnak csoportban, projekt módszerrel dolgozni, közben gyakorlati példákon megértik, hogy a társadalom számára nélkülözhetetlen gazdasági–ipari tevékenység és a környezeti fenntarthatósághoz szükséges környezeti szemlélet nem antagonisztikusai egymásnak, de csak környezeti szemléletű gazdaságfejlesztéssel lehet felemelkedést remélni a régióban.

ü           Nagy jelentősége van annak is, hogy az így megvalósuló közös munka a különböző intézmények keretén belül tanuló hallgatók és oktatók számára egyaránt kiváló szakmai kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít.

ü           Ezzel a rendezvénnyel kis szeletében szimbolikusan megvalósulni látjuk az egységes Kárpát-medencei magyar környezet-földtudományi universitas-rendszert!

5. Mellékletek (a program kézzel fogható termékei, illetve a szakmai megvalósulás minőségét és mennyiségét alátámasztó dokumentumok):

I. melléklet: Terepgyakorlat vezető és oktatási segédanyag (a rendezvény kiadványa, ISSN 1843-3368, 118 oldal, szerkesztette Márton István, http://www.foldtan.ro/2011terep/2011deleredely_terepivezeto_vegl.pdf).

II. melléklet: A program által támogatott résztvevők listája.

III. melléklet: CD melléklet a program során készült képi felvételekkel (a képek elérhetőek a http://www.foldtan.ro/2011terep/ tárhely alatt is).

IV. melléklet: Kincsünk a környezetünk, Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem, 2011 program külön webtárhellyel rendelkezik a KAFT honlapján: http://www.foltan.ro/?q=delerdely2011 . A tárhely nem csak a program részletes leírását tartalmazza, hanem egy szakmai adatbázisnak is tekinthető, valamint könyvészeti térkép és szakkcikk gyűjteményt tartalmaz, amely további kutatások alapdokumentációját képezheti. A továbbaikban itt lesznek elérhetőek a különböző tematikákhoz kacsolódó, egyetemi diákok által összeállított szakmai beszámolók is. A föld- és környezettudományi tavaszi-egyetem népszerűsége és megvalósításai egyre inkább túllépnek a geológus szakmai közösség keretein. Ezt bizonyítja, hogy a legnagyobb látogatottsággal rendelkező erdélyi elektronikus napilap is részletes leírást és felhívást közölt a programról: http://idogep.transindex.ro/descript.php?eid=1949.

 

 

 

Dr. MÁRTON István

a program szakmai vezetője

 

Budapest-Kolozsvár, 2011-05-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai információk és kapcsolat:

Dr. Márton István

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel: 0040-740-314-927

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

A Societas szerint a kormány ifjúságpolitikája a feudalizmust idézi

A Societas - Baloldali Ifjúsági Mozgalom gratulál az idén a felsőoktatásba felvett diákoknak, és kitartást kíván azoknak, akik most nem jártak sikerrel. Bízunk benne, hogy jövőre sikerülni fog nekik, egyúttal aggódunk értük és szolidaritást vállalunk velük. Félő, hogy jövőre már nem lesz hova jelentkezniük, ha Hoffmann Rózsa és a Fidesz-kormány felsőoktatást tudatosan romboló és leépítő, kártékony tevékenysége folytatódik.

Bővebben...