FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

A NEFMI pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es vagy a 2010/2011-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

▪         nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, illetve

▪         nappali tagozatos mesterképzésre,

első évfolyamra felvételt és ezen időszakra pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyert külföldi állampolgárságú, határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2011/2012-es tanévben államilag támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.

 

 

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Balassi Intézettel közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • A miniszteri ösztöndíj e pályázat alapján a hallgatót a 2011/2012-es tanév 10 hónapos időtartamára illeti meg, azonban a miniszteri ösztöndíj folyósítását kizárja, ha a hallgató bármilyen okból kifolyólag nem államilag támogatott képzésben folytatja tanulmányait (pl. átsorolásra kerül költségtérítéses képzésre), halasztja /szünetelteti/ vagy a 2011/2012-es tanév közben (pl. az őszi szemeszter végén) befejezi tanulmányait.
 • A miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.
 • A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül – a 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján – szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal.
 • A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, a Balassi Intézettel megkötött miniszteri ösztöndíj adományozásáról szóló szerződésében rögzített intézményben, szakon a 2011/2012-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
 • Jelen pályázati felhívás keretén belül pályázhatnak azon miniszteri ösztöndíjas hallgatók is, akik a művészeti illetve a teológiai/ hitéleti képzési területhez tartozó szakon folytatják alap, illetve egységes (osztatlan) képzési tanulmányaikat.
 • A pályázat elbírálási szempontrendszere a pályázó 2010/2011-es tanévben elért eredményeit veszi figyelembe.

§           Az államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (1) ).

§           A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben az államilag támogatott képzésre felvételt nyert határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk. Ennek hiányában a következő tanévben nem kaphatnak miniszteri ösztöndíjat.

§         A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács

-          2008. augusztus 18-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2008/2009-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan) képzéses tanulmányaikra, illetve

-          2009. augusztus 19-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2009/2010-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), vagy mesterképzéses tanulmányaikra, valamint

-          2010. augusztus 23-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2010/2011-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), vagy mesterképzéses tanulmányaikra

miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatásért felelős miniszter által újabb tíz hónapra – a 2011/2012-es tanév időtartamára – adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben nem merítették ki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott támogatási időt*, és ezzel egyidejűleg a 2011/2012-es tanév őszi és/vagy tavaszi szemeszterében továbbra is államilag támogatott képzésben folytatják felsőoktatási tanulmányaikat.

* Az adott képzési ciklusban az államilag támogatott képzés legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg úgy, hogy a hallgató nem lépheti túl az Ftv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaira rendelkezésre álló 12 félévnyi támogatási időt.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázó pályázata benyújtásával meghatalmazza azt a felsőoktatási intézményt, melynek nappali alapképzésében vagy egységes osztatlan képzésében, mesterképzésében résztvevő hallgatója, hogy tanulmányi és finanszírozási státuszát az ösztöndíjpályázatában szereplő szakjára vonatkozóan a pályázat lebonyolítását végző Balassi Intézet illetékes munkatársához továbbítsa.
  • A beérkezett pályázatok előzetes értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Balassi Intézet végzi.
  • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kijelölt Értékelő Bizottság tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; dr. Tóth Gábor, a Balassi Intézet Tanulmányi és Pályázati Iroda vezetője; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; Benked László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Soós Anna, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Wurst Erzsébet, a nyugati szórvány magyar közösségek képviselője; Dr. Richly Gábor, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
  • Az Értékelő Bizottság pályázati elbírálási eredményéről a Balassi Intézet a pályázó által korábban megadott, a NEPTUN rendszerben nyilvántartott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Értékelő Bizottság javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról a Balassi Intézet küld tájékoztatást a pályázó által megadott e-mail címre.
  • A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata – mely tartalmazza a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz benyújtott panaszokat és azok elbírálását is – alapján a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
  • Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal a Balassi Intézet – személyenként – szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:

-          a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány - száma);

-          idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);

-          tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);

-          elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium valamint a Balassi Intézet valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

 • Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium által félévente meghirdetett kurzusok közül félévenként egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2011/2012. tanévben.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15 %-a, azaz a 2011. évben 17.850,- Ft/hó). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A miniszteri ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2011/2012-es tanévben államilag támogatott formában vesz részt, a miniszteri ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban, illetve rendszeres vagy rendkívüli szociális támogatásban) is.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési/bevándorlási engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

Pályázhat minden olyan határon túli magyar nemzetiségű személy, aki a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alap- vagy egységes osztatlan, illetve mesterképzéses tanulmányainak első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

 

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem vehetnek részt a pályázaton azok a nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő személyek, akik a 2011/2012-es tanévben tanulmányaikat nem államilag támogatott finanszírozási formában folytatják (pl. akiket a felsőoktatási intézmény költségtérítéses képzésre sorolt át, vagy bármely más okból tanulmányaikat költségtérítéses formában folytatják)**;
 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik ugyan elnyerték az első éves tanulmányaikra a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es tanévre vonatkozó miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben új (a 2009., a 2010. vagy a 2011. évben történt) felvételi eljárással létrehozott képzésben folytatják úgy, hogy ezzel egyidejűleg a korábban megkezdett és ösztöndíjazott képzésüket befejezték vagy a 2011/2012-es tanévben szüneteltetik/halasztják.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik részére az oktatásért felelős miniszter a 2007/2008-as tanévben a magyarországi felsőoktatási alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzés teljes képzési időtartamára (nem ún. részképzésre) adományozott miniszteri ösztöndíjat és erre vonatkozóan a Balassi Intézettel ösztöndíj-szerződést kötöttek.

**Azonban pályázhatnak azok a nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő személyek, akiket a felsőoktatási intézmény a 2010/2011-es tanévre költségtérítéses képzésre sorolt át, de a felsőoktatási intézmény a 2011/2012-es tanévre ismét államilag támogatott képzésre sorolta vissza.

 

Pályázati kategóriák:

 

1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – max. 365 fő***

 

1/A. kategória: nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben résztvevő hallgatók, akik a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében nem lépik túl tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét.

 

Azok a személyek pályázhatnak, akik

-          a 2008/2009-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (pl. 7 vagy 8 féléves alapképzésben vesznek részt; illetve 6 féléves alapképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat korábban halasztották/szüneteltették); vagy

-          a 2009/2010-es vagy a 2010/2011-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el; vagy

-          a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es vagy a 2010/2011-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos egységes (osztatlan) képzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

A nyertes pályázók a 2011/2012-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.

 

Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik

▪         nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;

▪         a 2010/2011-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2010/2011-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).

 

A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2010/2011-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére.

 

Azon pályázók esetében, akik a 2010/2011-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.

 

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.

 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

▪         a 2011/2012-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve

▪         a 2011/2012-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

 

1/B. kategória: nappali tagozatos alapképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében már túllépik tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét (ún. ösztöndíj-hosszabbítók).

 

Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2008/2009-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a képzési követelmények szerint 6 féléves képzési idejű képzésben vesznek részt, így tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy vagy két félévvel meghosszabbítják.

 

A nyertes pályázók a 2011/2012-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban, azonban a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan a miniszteri ösztöndíjban történő részesülést kizárja, ha a hallgató a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterével befejezi (lezárja) tanulmányait, ezért nem iratkozik be a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére.

 

A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Értékelő Bizottságnak az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.

 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

▪         a 2011/2012-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve

▪         a 2011/2012-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

 

***Tervezett keret, mely az államháztartás 2011. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

 

Amennyiben az 1/A. és 1/B. pályázati kategóriákra javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória maximális keretszámát, az Értékelő Bizottság a nappali tagozatos mesterképzéses (2/A. és 2/B.) kategóriák javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

 

2. Nappali tagozatos mesterképzés – max. 65 fő****

 

2/A. kategória: nappali tagozatos mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében nem lépik túl tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét.

 

Azok a személyek pályázhatnak, akik

-          a 2009/2010-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (pl. 5 féléves mesterképzésben vesznek részt; illetve 4 féléves mesterképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat korábban halasztották/szüneteltették); vagy

-          a 2010/2011-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

A nyertes pályázók a 2011/2012-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.

 

Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik

▪         nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;

▪         a 2010/2011-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2010/2011-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).

 

A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2010/2011-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére.

 

Azon pályázók esetében, akik a 2010/2011-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.

 

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott mesterképzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.

 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

▪         a 2011/2012-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve

▪         a 2011/2012-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

 

2/B. kategória: nappali tagozatos mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében már túllépik tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét (ún. ösztöndíj-hosszabbítók).

 

Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű képzésben vesznek részt, így tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy vagy két félévvel meghosszabbítják.

 

A nyertes pályázók a 2011/2012-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban, azonban a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan a miniszteri ösztöndíjban történő részesülést kizárja, ha a hallgató a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterével befejezi (lezárja) tanulmányait, ezért nem iratkozik be a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére.

 

A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott mesterképzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Értékelő Bizottságnak az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.

 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

▪         a 2011/2012-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve

▪         a 2011/2012-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

 

****Tervezett keret, mely az államháztartás 2011. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

 

A pályázatokat 2011. június 27-től lehet benyújtani.

 

A pályázatok beadásának módja és határideje:

1. Pályázni a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet:

http://sao.bbi.hu

 

2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.

 

3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

 

Az aláírt pályázati adatlap és kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásának határideje: 2011. július 28.,  17 óra.

*Fontos! A pályázók a már meglévő MÁSZ Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre, nem kell külön regisztrálniuk! Amennyiben nem emlékeznek MÁSZ NEPTUN kódjukra, az Ügyfélkapu felületen keresztül lehetőségük van emlékeztető e-mailt kapni arról. Amennyiben nincs Neptun kódjuk, akkor az ügyfélkapu felületen (http://sao.bbi.hu/registration) regisztráljon legkésőbb 2011. július 20-ig és a rendszer a soron következő munkanapon e-mailben elküldi Önöknek Neptun kódjukat, amely felhasználásával tudják beadni pályázati jelentkezésüket az ismertetett módon. További probléma esetén forduljanak a megadott elérhetőségek valamelyikéhez!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Pályázat beadás menete:

A pályázat beadása sorrendben az alábbi két részből áll.

1. A pályázat elektronikus Ügyfélkapu felületen történő beadása (http://sao.bbi.hu/login)

(A helyes kitöltés érdekében kérjük, olvassa el a www.martonaron.hu honlapon található Lépésről lépésre c. leírást!)

2. Az Ügyfélkapun beadott pályázat pdf dokumentumát kinyomtatva és azt aláírva a pályázat mellékleteivel együtt személyesen nyújtsa be, vagy postai úton ajánlott küldeményként küldje be (érkeztesse be). A kötelezően benyújtandó papíralapú mellékletek jegyzéke megtalálható jelen felhívás csatolandó mellékeltek részében. Ezen kívül a pályázó beadhat még további, a pályázati elbírálási folyamatban a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumokat (ld. jelen pályázati felhívás csatolható mellékletek jegyzéke). A beadáshoz szükséges további részletes információk a www.martonaron.hu honlapon megtalálhatók (Lépésről lépésre c. leírás).

 

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Figyelem! A mellékletek leadása előtt szükséges az elektronikus pályázat benyújtása az Ügyfélkapu felületen keresztül!

 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium – Budapest

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Debrecen

személyes ügyfélfogadás: kedd 16-20 óra,
csütörtök: 15-19 óra

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.

4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.

Tel: (1) 368-8860/ 104-es v. 135-ös mellék

Tel: (52) 536-722

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. '; document.write( '' ); document.write( addy_text26293 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Pécs

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Szeged

7634 Pécs, Rácvárosi út 70.

6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.

Tel: (72) 251-637

Tel: (62) 420-140

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázat elektronikus Ügyfélkapu felületen (http://sao.bbi.hu/login) történő benyújtása után a pdf dokumentumot postai úton – ajánlott küldeményként – aláírva a mellékletekkel együtt csak az alábbi címre lehetséges eljuttatni:

 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

„MÖDFE” jeligére

 

A pályázat postai úton történő beadásának minősül, ha a pályázó a pályázati anyagát zárt borítékban (a pdf dokumentumot aláírva a megfelelő formájú mellékletekkel együtt) a budapesti BI MÁSZ recepcióján elhelyezett (1037 Budapest Kunigunda útja 35.) MÖDFE dobozba dobja be.

 

A beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a bonyolító a pályázót elektronikus levélben a pályázó által megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázati anyag beérkezéséről, legkésőbb 2011. augusztus 1-én 10.00 óráig. A pályázatról, illetve a beadott pályázatok megérkezéséről telefonon és személyesen is lehet tájékozódni a fent megadott budapesti elérhetőségeken.

 

Kérjük, a benyújtás pontos körülményeiről tájékozódjon a www.martonaron.hu honlapon!

 

A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos benyújtott pályázatokat a lebonyolító, valamint a pályázatokat elbíráló testületek nem veszik figyelembe! A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

 

 

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően benyújtandó pályázati anyag, csatolandó mellékletek (minden pályázati kategória vonatkozásában):

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni az elektronikus Ügyfélkapu felületen beadott pályázat kinyomtatott és aláírt PDF dokumentumához:

-          a tanulmányi osztály által hitelesített igazolás a két utolsó lezárt félév (2010/2011-es tanév őszi és tavaszi szemeszter) indexoldalairól, mely egyértelműen tartalmazza a tantárgyanként megszerzett érdemjegyeket vagy szöveges értékeléseket és a hozzájuk tartozó kreditpontokat. (Személyes beadásnál: a felsőoktatási intézmény által hitelesített – aláírt, lepecsételt – igazolást helyettesítheti, ha a pályázó a pályázati anyagot átvevő személynél a két félév indexoldalait helyben kinyomtatja a hallgatói elektronikus indexfelületről – Neptun vagy ETR –, amit aláírásával hitelesít. Postai beadásnál: a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített – aláírt, lepecsételt – igazolás);

-          hiteles igazolás a felsőoktatási intézménytől a 2010/2011-es tanév őszi és tavaszi szemeszterére vonatkozó ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségről (ennek hiányában a pályázat elbírálása során a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006 Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében meghatározott 30 kredit/félév irányadó kreditmennyiséget kell figyelembe venni);

-          az 1/B. és a 2/B. pályázati kategóriákra pályázók esetében az államilag támogatott képzési idő meghosszabbításának részletes, géppel írt indokolása legalább 1 oldal terjedelemben;

-          érvényes személyi azonosító okirat (elsődlegesen az útlevél, ennek hiányában személyi igazolvány) egyszerű fénymásolata.

-          az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata.

Csatolható mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.

-          nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);

-          publikáció(k) (szerzőként, szerkesztőként, fordítóként) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. (Publikáció típusok: szakkönyv, monográfia; egyetemi jegyzet, oktatási segédlet; közlemény - külföldi, szülőföldi vagy magyarországi referált szakmai folyóiratban, konferenciakötetben, tanulmánykötetben; közlemény, recenzió szakfolyóiratban; publikáció ismeretterjesztő folyóiratban.) Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;

- tudományos kutatóprojekt(ek)ben való részvétel hitelt érdemlő igazolása (a projektet szervező intézmény részéről kiállított – pecséttel, aláírással ellátott  – igazolás). Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltüntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező;

- tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó) készített a szervező intézmény által hitelesített másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);

-          művészeti tevékenység alátámasztása a szervező által kiállított hiteles igazolással;

-          közösségi tevékenység igazolása (kérjük feltüntetni a tisztség időtartamát!). Hallgatói önkormányzati tisztséget a felsőoktatási intézmény rektorának vagy a kar dékánjának aláírásával ellátott és az intézmény/kar pecsétjével hitelesített igazolás benyújtásával kell alátámasztani. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium diákotthonaiban betöltött kollégiumi önkormányzati tisztséget a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatójának vagy az adott kollégium vezetője által kiállított igazolással kell alátámasztani.

Módosítás dátuma: 2011. június 27. hétfő, 20:22  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Október 15-én ismét Regeneráció – Kormányzati Karrier Expo

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jövő szombaton második alkalommal is megrendezi a Regeneráció - Kormányzati Karrier Expót a Millenárison. A KIM az elmúlt évben több rendezvénnyel is nyitott a fiatalok felé: az első alkalommal tavaly ősszel megrendezett Kormányzati Karrier Expóra közel 8000 fiatal látogatott ki, a tavaszi Közigazgatási Nyílt Napon több mint hatszázan vettek részt, nyáron pedig Regeneráció Tábort szerveztek a közigazgatás iránt érdeklődő fiatalok számára.

Bővebben...