FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Ifjúsági támogató rendszerek

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Pályázati felhívás - EACEA/13/11
Fiatalok lendületben program
Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek
(2011/C 221/07)
1. Célkitűzések és leírás 
A pályázati felhívás célja a régiókkal, településekkel, civil társadalmi szereplőkkel és a vállalati társadalmi felelősségvállalásban aktív szervekkel kialakított partnerségek támogatása annak érdekében, hogy hosszú távon olyan projektek jöjjenek létre, amelyek önmagukban egyesítik a Fiatalok lendületben program különböző intézkedéseit. 
Ez a mechanizmus arra hivatott, hogy az erőforrások egyesítése és a gyakorlatok összegzése révén ösztönözze az Európai Bizottság - amelyet e téren az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség képvisel - és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő különféle szereplők közötti szinergiákat és együttműködést, hogy a program a lehető legnagyobb hatást gyakorolja és a kedvezményezettek száma magasabb legyen. 
1.1. Konkrét célkitűzések és prioritások 
A szóban forgó partnerségek konkrét célkitűzései a következők legyenek: 
- a régiók, települések, civil társadalmi szereplők és a vállalati társadalmi felelősségvállalásban aktív szervek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az európai ifjúsági és nem formális oktatási tevékenységekben, 
- az előbbiek mint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő, a fiataloknak és ifjúságsegítőknek nem formális tanulási lehetőségeket biztosító szervek kapacitásépítésének támogatása, 
- fenntartható hálózatok fejlesztésének, a legjobb gyakorlatok cseréjének, valamint a nem formális oktatás elismerésének az ösztönzése. 
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi prioritásokat: 
A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai: 
- a fiatalok részvétele, 
- kulturális sokszínűség, 
- európai polgárság, 
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele. 
A Fiatalok lendületben program éves prioritásai: 
- az Önkéntesség Európai Éve (1), 
- a fiatalok munkanélkülisége, 
- inkluzív növekedés, 
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás, 
- kreativitás és vállalkozói készség. 
Előnyben részesülnek továbbá azok a jól felépített, hosszabb időkeretet átölelő projektek, amelyek a tervek szerint multiplikációs hatást és fenntartható eredményeket érnek majd el.
1.2. A partnerség jellemzői 
E pályázati felhívás célja egy olyan program kidolgozásának támogatása, amely a Fiatalok lendületben program által ösztönzött tevékenységek közül egyet vagy több tevékenység kombinációját foglalja magában. 
A tevékenységi program lehet: 
- a pályázó által közvetlenül végrehajtott program (A eljárás), 
- vagy a projekt megtervezésében és végrehajtásában nagymértékben részt vevő, a pályázó által a pályázat benyújtásakor megnevezett „társszervező partnerrel/partnerekkel” együttműködésben végrehajtott program (B eljárás). 
A tevékenységi programban mindkét esetben (mind az A, mind a B eljárás esetében) lehetőség van „társult partnerek” részvételére. A társult partnerek részt vesznek a projekt tervezett tevékenységeinek végrehajtásában, azonban nem ugyanolyan mértékben és szinten, mint a társszervezők. 

2. Támogatható pályázók 
Pályázatot a következők nyújthatnak be: 
- regionális vagy helyi szintű közintézmények, 
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább 8 programországban tagszervezettel rendelkeznek, 
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek. 
Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a társszervező(k) a következő(k) lehet(nek): 
- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, 
- nonprofit nem kormányzati szervezetek, vagy 
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább 8 programországban tagszervezettel rendelkeznek, 
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek. 
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek. 
A programországok a következők: 
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, 
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, 
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország. 

3. Támogatható témák és pályázatok 
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia. 
E pályázati felhívás keretein belül a következő tevékenységek jogosultak támogatásra: 
- nemzetek közötti ifjúsági cserekapcsolatok, 
- nemzeti és nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések, 
- Európai Önkéntes Szolgálat, 
- képzés és kapcsolatépítés. 
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó specifikus feltételrendszernek megfelelő tevékenységi programot kell benyújtaniuk. Ezenfelül a tevékenységi programnak a projekt koordinálását és a partnerség láthatóságát biztosító tevékenységeket is magában kell foglalnia. 
A tevékenységi programot 2012. március 1. és 2012. szeptember 1. között meg kell kezdeni, és legfeljebb 2 évig (24 hónapig) tarthat. 
Kizárólag a kijelölt határidőig (2011. november 3.) beküldött, a hivatalos pályázati űrlapon, az EU hivatalos nyelveinek egyikén hiánytalanul kitöltött, gépelt formában benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A pályázatot egyetlen egységes csomagban, egy példányban (az eredeti példány) kell beküldeni. A pályázaton szerepelnie kell a keltezésnek és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának (eredeti aláírásokra van szükség). A pályázati űrlaphoz csatolni kell a pályázó szervezet hivatalos levelét, a pénzügyi és működésbeli képességeit igazoló dokumentumokat, és az űrlapon hivatkozott minden egyéb dokumentumot. 
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó finanszírozási szabályoknak és az uniós társfinanszírozás 5. pontban részletezett felső határának megfelelő költségvetést kell benyújtaniuk. 

4. Elbírálási szempontok 
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 
4.1. Minőségi kritériumok 
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a minőségi kritériumok 80%-ot tesznek ki. 
Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe: 
- A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez, prioritásaihoz és témáihoz (30%) 
E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 
a) a projekt megfelelősége a Fiatalok lendületben program általános célkitűzéseinek; 
b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívásban szereplő célkitűzéseknek és prioritásoknak, beleértve a 2011-re vonatkozó éves prioritásokat is.
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%) 
E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 
c) a tevékenységi program magas színvonala a tartalom és a módszertan, az egyértelműség és a következetesség szempontjából; adott esetben a partnerek együttműködésben betöltött tényleges szerepe leírásának egyértelműsége, valamint a partnereknek a projekt/együttműködés létrehozásával kapcsolatos tapasztalata és motivációja; 
d) általában véve a Fiatalok lendületben program, konkrétan pedig az Európai Bizottság és a pályázó közötti partnerség láthatósága; 
e) a projekt hatóköre; más szóval multiplikációs hatása, illetve különösen fenntartható hatása, valamint hosszú távú életképessége; 
f) fiatalok aktív részvétele a projektben; 
g) a projekt eredményeinek terjesztésére és felhasználására irányuló intézkedések minősége; 
h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel. 
4.2. Mennyiségi kritériumok 
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi kritériumok 20%-ot tesznek ki. 
- A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma, nevezetesen: 
a) a projektben részt vevő országok száma; 
b) a projektben közvetlenül érintett fiatalok - a hátrányos helyzetű fiatalokat is beleértve - és ifjúságsegítők száma. 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés mintegy 2 300 000 euróra tehető. Az egyes projektekre nyújtott támogatás maximális összege 100 000 euró. Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 50%-át. 
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ezenfelül, noha a projektek kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz. 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
A pályázatokat legkésőbb 2011. november 3-ig kell elküldeni a következő címre: 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
'Youth in Action' Programme - EACEA/13/11 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
- postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján, 
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok. 

7. További információk 
A részletes pályázati útmutató, a pályázati űrlap és az egyedi finanszírozási szabályok megtalálhatók az alábbi internetes címen: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php 
A pályázatokat az erre a célra készült pályázati űrlap felhasználásával, a megfelelő mellékletekkel és a kért információk megadásával kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 30. péntek, 23:16  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés