FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Pályázat Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására
(Kód: CSP-CSNY-11)
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.), alapján nyílt pályázatot hirdet a Gyermekes családok közösségépítő
üdülésének támogatására.


1. A pályázat célja
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatni kívánja a gyermekeket nevelő családok közösségeinek -
kizárólag Magyarország területén megvalósuló - együttes pihenését és egyúttal a pályázó
szervezetek közösségépítő, a családi értékeket pozitívan megjelenítő és népszerűsítő, az üdülés
helyszínén, az üdülés szerves részeként megvalósuló önkéntes tevékenységét illetve programját.
Kiemelten támogatja a pályázat a három- és több gyermeket nevelő családok, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, az egyszülős családok, valamint a fogyatékos
vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő családok közös üdülését, és a nagyszülők részvételének
lehetősége útján a generációk közötti együttműködést és kapcsolatépítést.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23 750 000 Ft, azaz
huszonhárommillió-hétszázötvenezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium XX. fejezet 16/7 címrendi besorolású,
„Családpolitikai célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296524) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
 A pályázaton legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 Egy pályázat esetében a szervezetek minimum 10 fő részvételével megvalósuló és legalább
5 család* közös nyaralását támogató programmal pályázhatnak. (A pályázóknak a
nyaralásban résztvevők adatait tartalmazó jelenléti íveket és fotódokumentációt kell
készíteniük, amelyeket majd a szakmai beszámolóhoz kell csatolniuk.)
* Család: szülők, kiskorú gyermekek, nagykorú, de még a családban élő/eltartott gyermekek és nagyszülők.
6/2
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázat, amely:
a) A különleges méltánylást érdemlő helyzetükre tekintettel az alábbi családok közös üdülését
valósítja meg:
- három- és több gyermeket nevelő családok,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok,
- egyszülős családok,
- családdal együtt utazó fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek vagy felnőtt
b) A nyaralás helyszínét adó településen vagy területen a család értékét pozitívan megjelenítő
kreatív elemmel, kommunikációval vagy az adott hely számára valamilyen önkéntes
munkavégzéssel is kiegészíti a programját.
c) Az üdülést hátrányos kistérségekben, pl. kelet-magyarországi régiókban - Észak-Magyarország
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
megye) - elsősorban a falusi turizmus* lehetőségeit kiaknázó helyszínre szervezi.
*A falusi turizmus elsősorban a vidéki – nem városi és nem kiemelt üdülőhelyen fekvő – településeken
(faluban, tanyán, tanyás térségben) folytatott vendéglátás, amely magában foglalja a szállást, az étkezési és
programszervezési szolgáltatásokat egyaránt. A falusi vendéglátás valójában bárhol szervezhető, ahol a
vendégfogadás falusias jellege biztosítható és a közvetlen környék (akár városrész) kielégíti a falusi
vendéglátással szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket.
4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem
kötelező.
A pályázat keretében kizárólag a Gyermekes Családok Közös Üdülésének megrendezésével
kapcsolatos ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható
támogatás.
Elszámolhatók az üdüléshez és az üdülés ideje alatt megvalósuló rendezvények, programok
lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások (beleértve többek között pl. szállás, szállítás,
élelmiszer, étkezés, rendezvények szervezési költségei, stb.) valamint kis értékű tárgyi eszközök
(sporteszközök, játékok, sátrak, stb.)
A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat a Pályázati Útmutató 2.
pontja tartalmazza.
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.
5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató
10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását
követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási
időszakon belül meg kell történnie.
6/3
6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 15. és 2011. november 30. közé eső időszak.
A pályázati űrlapon a megjelölhető maximális üdülési időszak 7 napos (6 éjszakás) időtartam lehet.
(A 6 éjszaka alatt a nyaralás helyszínére történő megérkezéstől annak elhagyásáig történő 6 éjszaka
értendő.)
7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
8. A pályázók köre
8.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be
pályázatot:
 közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz
kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok,
 egyház, egyházi szervezet (pl. plébánia, parókia).
Továbbá, amelyek:
 a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja
tartalmazza.
8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem
számolt el
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő
képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban:
köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a
szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi
ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény
közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
k) a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja,
vagy arról nem nyilatkozik.
6/4
8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
9. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati
Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ
adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia
kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus
levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 8. 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került.
A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.
11. Pályázatkezelő
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere
automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok
érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, Pályázati Útmutatóban és az internetes űrlapban
foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10
munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8.1 pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben;
c) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
6/5
d) programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;
e) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát a Pályázatkezelő
Rendszerben;
f) papíros úton benyújtott pályázatok.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban
meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására
nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség
okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.
13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott
szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb
támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon
belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi.
Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal
kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu
honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011.október 10.
15. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 60 napon megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb
okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.
16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai
beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi
elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja
tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére,
a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban
részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta
felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
6/6
Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a
pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati
Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és
a www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.
Budapest, 2011. július 8.

Módosítás dátuma: 2011. július 11. hétfő, 21:18  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés