FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakértői névjegyzék bővítésére

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

A pályázat kódja: SZAKE-11

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján pályázatot hirdet a korábbi években kialakított szakértői névjegyzék bővítése céljából.

1. A pályázat célja

Azon szakértői kör kiválasztása, amelynek tagjai eseti szerződés alapján közreműködnek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: Támogató) által drogmegelőzési, kábítószerügyi, valamint a gyermek és ifjúságügyi témákban megjelentetett pályázatok szakmai értékelésében.

2. Fogalmak

2.1. Internetes pályázatkezelő rendszer: a Pályázatkezelő által üzemeltetett Internet-alapú pályázatkezelő információs rendszer (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere).

2.2. Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,
a)       aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.
aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki
aa1)      munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki
ab1)      feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
ab2)      feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;
b)      kizárt közjogi tisztségviselő,

kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
c)       az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
d)      az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül:
da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),
dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
dc1)      legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
dc2)      bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).
e)       olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető tisztségviselő.
f)        az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g)      akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv. 13. § alapján a honlapon közzétették.

2.3 Érintettség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint érintettség azzal szemben áll fenn,

a)       aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b)      aki nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c)       aki az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d)      aki az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)       amely olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Az érintettség közzétételét a pályázónak a pályázatot befogadó szervnél (Intézet) kell kezdeményeznie a kitöltött közzétételi kérelem megküldésével. A közzétételi kérelem letölthető az alábbi honlapról: https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/index.jsp

Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

3. Pályázati témák

a)       drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértő;

b)      kezelés-ellátás, alacsonyküszöbű szolgáltatások, rehabilitáció-reintegráció területén jártas szakértő;

c)       általános gyermek és ifjúsági szakértő.

4. Szakmai elvárások, beküldendő dokumentumok köre

A 3. pontban felsorolt pályázati témákhoz szükséges szakmai elvárások felsorolása:

Az alábbiakat kérjük a szakmai önéletrajzban részletesen bemutatni, vagy külön dokumentumként beküldeni az internetes pályázati adatlap előírásai szerint. A jelen pontban leírt feltételekről, előnyökről az internetes pályázati adatlap kérdéseire válaszolva kell számot adni a jelentkezőknek.

a)       Kábítószerügyi témakörök (3. pont a), b) bekezdése)

- A Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII.11.) OGY határozat) és a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) című dokumentumok ismerete (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva);

- a munkáltató vagy a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) támogató nyilatkozata;

- pszichiáter, addiktológus, pszichológus, pedagógus, szociális felsőfokú végzettség (végzettségeket igazoló dokumentumok);

- minimum három éves szakterületen eltöltött gyakorlat (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva).

b)      Gyermek és ifjúsági szakértő (3. pont c) bekezdése)

- egy gyermek és ifjúsági civil szervezet vezetőjének és egy települési (vagy területi) önkormányzat képviselőjének (jegyző, polgármester) támogató nyilatkozata (támogató nyilatkozat 1., 2. );

- a területileg illetékes Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda szakmai ajánlása (szakmai ajánlás);

- nonprofit szervezeti, projektmenedzseri, ifjúságpolitikai és közösségfejlesztési ismeretek (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva);

- felsőfokú végzettség (végzettséget igazoló dokumentum(ok));

- gyermek és ifjúsági szakterületen - ide értve az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben oktató, vizsgáztató tevékenységet is - (önkormányzatnál, intézményben vagy civil szervezetnél) eltöltött minimum 5 éves  gyakorlat (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva). A gyakorlat alkalmazottként, vagy önkéntesként is megszerezhető.

5. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több témában adhat be szakértői pályázatot, de egy pályázat keretében csak egy szakterület mutatható be.

6. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be magyar állampolgársággal rendelkező azon természetes személyek, akik rendelkeznek:

-          pályázatírásban szerzett gyakorlattal, jó kommunikációs készséggel, kooperációs képességgel, döntési képességgel, projektterv kidolgozásában és költségvetés elkészítésében való jártassággal, elemző- készséggel;

-          a választott szakértői témakör(ök)nél feltüntetett szükséges tapasztalattal, végzettséggel, gyakorlattal;

-          szélessávú Internet hozzáféréssel, illetve

-          felhasználói szintű számítógépes ismerettel (Word, Excel, Internet) és

akik a Pályázatkezelő Rendszerben a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik

- rendelkeznek pályázatok elbírálásában szerzett gyakorlattal (pályázati űrlap erre vonatkozó kérdésében bemutatva),

- a civil szervezetnek tagjai, vagy részt vesznek civil szervezet működtetésében, illetve ismerik a civil szervezetek működését (pályázati űrlap erre vonatkozó kérdésében bemutatva),

- a megbízási szerződésben szereplő tevékenységről számlát tudnak kibocsátani,

- gyermek és ifjúsági szakértő esetében: az ifjúsági szakértői, ifjúságsegítői képesítéssel rendelkeznek (végzettséget igazoló dokumentumok).

Nem nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselők, kormánytisztviselők; valamint az Wekerle Sándor Alapkezelővel és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel / Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattal kormánytisztviselői, vagy munkaviszonyban álló kormánytisztviselők, vagy munkavállalók.

Azoknak a szakértőknek, akik a korábbi 2007-es (SZAKÉ-07), 2008-as (SZAKÉ-08), 2009-es (SZAKÉ-IFJ-09) és 2010-es (SZAKE-10) pályázataik alapján bekerültek a szakértői névjegyzékbe bármely témában, nem szükséges új pályázatot benyújtaniuk ahhoz, hogy szerepeljenek a 2011. évben kialakításra kerülő névsorban.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) értelmében jelen szakértői felhívás keretében kiválasztott szakértők döntés-előkészítésben közreműködőnek minősülnek. A Knyt. 9. §-a szerint nem vehet részt döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, e-pályázatként lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben természetes személyként, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

7.1. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

7.1.1. Pályázati dokumentáció

A pályázati felhívás megjelenik a Magyar Kormány összkormányzati portálján és az Intézet honlapján, amelyeknek címe:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

www.ncsszi.hu

A pályázati felhívás az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

7.1.2. Kötelező regisztráció

Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni az Intézet által kezelt hazai pályázatokra.

7.1.3. Regisztráció menete

A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a www.ncsszi.hu oldalra, majd kattintson az Pályázatkezelő Rendszer feliratra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra. Jelen pályázati felhívásra kizárólag személyek (magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók) adhatnak be pályázatot, tehát válassza a „Személy regisztráció” gombot.

A regisztráció során meg kell adnia a regisztrálni kívánt személy legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen.

Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon az Intézet ügyfélszolgálatához.

7.1.4. Regisztrációs nyilatkozat

A regisztrált pályázó minden évben köteles a pályázatkezelőnek benyújtani a Pályázatkezelő Rendszerből kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie az Intézet postacímére.

A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a „Reg.nyilatkozat” menüpontban a „nyilatkozat nyomtatása” gombot. A nyomógomb PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.

A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely annak kötelező részét képezi, ezért feltétlenül együtt küldje el és ne feledje el a nyilatkozat mellett „cégszerű” aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is!

7.1.5. Regisztrációval kapcsolatos határidők

A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a pályázatkezelőnek.

7.1.6. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése

A beküldött regisztrációs nyilatkozatot a pályázatkezelő munkatársai ellenőrzik és iktatják az Pályázatkezelő Rendszerben. Ameddig nem kap „érvényes” jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni a Pályázatkezelő Rendszer arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata. Amennyiben már postázta az Intézet számára a nyilatkozatot, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más műveletet nem korlátoz ez a figyelmeztetés.

7.2. Pályázat elkészítése és benyújtása

A Pályázatkezelő Rendszerbe való belépés után a „Pályázati kategóriák” menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategória megjelölése után a „Megtekintés és új pályázat beadása” gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott pályázati kategória alapadatait, és megkezdheti új pályázat benyújtását.

A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki a programűrlapot.Alapadatok

A rendszer automatikusan tölti ki.

Kötelezettségvállaló adatok

A rendszer automatikusan tölti ki.

Számlatulajdonos adatok

Kérjük, jelölje meg a „Számlatulajdonos a pályázóval azonos” mezőt „igen” értékkel. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe.

Projektadatok

A projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2011. szeptember 29., a projekt vége dátum 2012. december 31.

Pénzügyi adatok

Kérjük, hogy az itt található adatmezőket hagyja üresen.

Pályázati űrlap adatai

A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemző kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során.

a)       Szakterület megadása

b)      Rendelkezik felhasználói szintű számítógépes ismerettel?

c)       Rendelkezik szélessávú Internet hozzáféréssel?

d)      Pályázatírásban szerzett gyakorlat bemutatása

e)       Pályázatok elbírálásában szerzett gyakorlat bemutatása

f)        Civil szervezet működtetésében szerzett tapasztalat ismertetése

g)      Szakértői tevékenységéről számlát tud kibocsátani?

h)       Csatolandó dokumentumok

-          szakmai önéletrajz,

-          végzettséget, képesítést igazoló dokumentum(ok) (szkennelve),

-          a pályázati felhívás 4. pontjában felsorolt pályázati feltételeket, előnyöket bemutató dokumentumok (pl. ajánlás, támogató nyilatkozat).

Nyilatkozatok

A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az űrlapon szereplő nyilatkozat tartalmát.

A pályázat megírását beadási határidő lejártáig bármikor felfüggesztheti, megkezdett pályázatot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] arra szolgál, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a [Mentés és bezárás] gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és a pályázat átkerül a „Megkezdett pályázatok” menüpontba. Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbal a munkát. A mentés funkciók hatására tartalmi ellenőrzést nem végez a Pályázatkezelő Rendszer, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelezően megjelölt adatmezők stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az [Ellenőrzés] gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor használható, egyetlen esetben kötelező használni: a pályázat véglegesítése előtt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellenőrzés funkciót, hogy elegendő ideje maradjon a szükséges javításokra.

A pályázat mindaddig „megkezdett” státuszban marad, ameddig a pályázó nem véglegesíti azt a [Véglegesítés] gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határidő lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a kezelőszervezet a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan „beérkezett” státuszra vált, átkerül a „Beadott pályázatok” nézetre, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt.

8. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. augusztus 31. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

9. Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázatokat a pályázatkezelő formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

a)       a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége;

b)      a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága;

c)       a csatolandó dokumentumok megléte;

d)      a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége;

e)       a regisztrációs díj befizetése;

f)        érintettség esetén a közzétételi kérelem postára adásának dátuma, megfelelősége;

g)      egy pályázó által benyújtott pályázatok száma.

A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A beérkezett pályázatokról a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 2011. szeptember 14-ig dönt a szakmai területek vezetőinek javaslata alapján.

Az elbírálás szempontrendszere:

-          jelen pályázati felhívásban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, feltételeknek és előnyöknek való megfelelőség,

-          2011-ben várható pályázatok számához becsült szükséges szakértői létszám.

12. A pályázók döntést követő kiértesítése

A döntést követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és a Szakértői Névjegyzéket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokon.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

13. Szerződéskötés

A Pályázatkezelő a Támogató által kiírt pályázati felhívásokra beérkező pályázatok elbírálásához – a Támogató kijelölése alapján – eseti megbízási szerződés keretében fogja szakértői munkára felkérni a szakértői névjegyzékbe került személyeket a szakértői jegyzék közzétételétől 2012. december 31-ig tartó időszakban. Nem minden szakértői névjegyzékbe került pályázó láthat majd el érdemi szakmai bírálói munkát a beérkező pályázatok mennyisége miatt.

14. További információk

Jelen pályázati felhívás és az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás letölthető a www.ncsszi.hu és a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

Budapest, 2011. augusztus 1.

Jóváhagyom.

Soltész Miklós

szociális, család- és ifjúságügyi államtitkár

Módosítás dátuma: 2011. július 30. szombat, 21:23  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Cseresnyés Péter: a fiatalok jó szakmáért küzdjenek

A jó képességű fiatalok ne rossz diplomáért, hanem jó szakmáért küzdjenek az iskolapadokban - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára november 23-án A munkaerőpiac fejlesztési lehetőségei Székesfehérváron címmel rendezett szakmai konferencián. Cseresnyés Péter a város önkormányzata, a Fehérvár Anno és Ma Szociális Szövetkezet, valamint a Fejér Megyei CIC (civil információs centrum) rendezvényén kiemelte: az iparilag fejlett városokban, mint Székesfehérvár, nagyon komoly gondot okoz a munkaerőhiány, a jövő ennek megoldásán múlik. Úgy vélte, a probléma kezelésének elsődleges bázisa a szakképzés átalakítása és a hazai munkaerőpiac minőségi igényeihez igazítása.

Bővebben...